سلام ، به سایت شرکت سپهر سیستم خوش آمدید.

کیمیا نفیس

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: