سلام ، به سایت شرکت سپهر سیستم خوش آمدید.

شرکت نخ پیوسته زاگرس

slide-2feca5b

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: